PAMs Jaana Ylitalo: Den nordiska arbetsmarknadsmodellen besitter kraft – den får inte skrotas

PAMs intressebevakningsdirektör Jaana Ylitalo framhöll i sitt tal på förbundskongressen för Fastighetsanställdas förbund att löntagarnas ömsesidiga solidaritet är den styrka och kraft, med vilken fackförbunden kan förhindra arbetsgivarsidan och den politiska högerns strävan efter att skrota den nordiska arbetsmarknadsmodellen.

Fackförbundens nordiska samarbete har långa traditioner. Fastighetsanställdas förbund – som verkar enbart inom städ- och fastighetsservicebranschen – dess insatser är på alla samarbetsforum för löntagare både i Norden och i Europa i särklass. I sitt tal på förbundskongressen för Fastighetsanställdas förbund i Stockholm 25.5.2018 och betonade PAMs intressebevakningsdirektör Jaana Ylitalo vikten med det nordiska samarbetet.

”Tack vare samarbetet har Servicefacket PAM haft möjlighet att byta information både vad gäller Fastighets verksamhet och intressebevakningsarbete. Samtidigt har systerfacket gett PAM insikter i det svenska arbetsmarknadssystemet, som på många sätt kan ses som ett av de bästa i världen”, konstaterade Ylitalo i sin inledning.

Arbetstagarnas röst ska höras i valen
Ylitalo pejlade de kommande valen ur förbundsperspektiv. I Sverige hålls riksdagsvalet i september 2018, där invandringen ser ut att bli ett av de största valtemana, på samma sätt som i Finland under de senaste valet. I sina målsättningar lyfter Landsorganisationen i Sverige (LO) fram pensionsreformen samt garanterande av välfärden i små kommuner. LO avser att bygga ett tryggare arbetsliv genom att investera i infrastruktur samt å andra sidan genom att bland annat satsa på utbildning och fasta heltidsanställningar som garanterar tillräcklig utkomst.
”Målsättningarna känns mycket aktuella. Motsvarande teman kommer också att lyftas fram på den finländska löntagarrörelsens agenda i riksdagsvalen 2019”.

Ylitalo fortsatte dryfta om valen.
”Både vad gäller valen och livet efteråt är det således fortfarande till stor del fråga om val av värderingar. Fackföreningsrörelsen måste våga debattera. Den bör använda resurser för att medlemmarna ska bli hörda i valen. Därför gläder det mig att ni i Sverige har beslutat göra så, och vi måste göra detsamma i Finland”, lovade Ylitalo.

Intressebevakningsdirektören tog även till tals PAMs förbundsomgång och kollektivavtalen. Utgångspunkterna för förhandlingarna vår mycket speciella enligt Ylitalo.
”Under kommande förbundsomgångar har vi beslutat oss för att inom FFC:s förbundsfamilj och hoppeligen även mer bredare led att intensifiera våra rader inom löntagarrörelsen. Även här vänder vi våra blickar mot Sverige. Vi vill bygga en motsvarande samarbetsmodell som LO och dess medlemsförbund när de förbereder sig för förhandlingar och för att stöda varandra under själva förhandlingarna. Även om inget system är perfekt, är löntagarnas ömsesidiga solidaritet den styrka och kraft, med vilken vi kan förhindra arbetsgivarsidan och den politiska högerns strävan efter att skrota den nordiska arbetsmarknadsmodellen”, framhävde Ylitalo.

Stora omvälvningar i luften inom servicebranscherna
Ylitalo lyfte även fram i sitt tal det att digitaliseringen, robotiseringen och olika omstruktureringar ändrar arbetet inom alla branscher.
”Även i fortsättningen är det människan som gör arbetet – på ett eller annat sätt. Servicebranschens arbetstagare är vana att möta förändringar. Varje förändring innehåller även en hel del möjligheter. Såsom även LO konstaterade i sina mål under valet, kan vi bäst svara mot förändringarna genom att se till medborgarnas förmåga, vilja och möjligheter att lära sig nytt”.

Brytningsskedet inom arbetslivet väcker emellertid många frågor.
”På samma sätt som inom många andra branscher, erbjuds arbete inom fastighetsservicebranschen i allt större utsträckning via plattformar. Med tanke på arbetstagaren är det emellertid ännu till stora delar oklart om det är fråga om en anställning eller om arbetet görs med företagarstatus. Lagstiftningen om både arbetsliv och social trygghet är såväl på EU-nivå som nationellt fortfarande mycket bristfällig i dessa frågor. Det bör omedelbart vidtas åtgärder för att korrigera detta”, konstaterade hon.

Enligt Yitalo bör även förändringen tas i beaktande i fackföreningarnas verksamhet.
”Vi bör kunna utveckla våra tjänster så att de även svarar mot de nya yrkesgruppernas behov och behoven för dem som får sin utkomst av nya slags korttidsanställningar”, sade Ylitalo.

Det väsentliga i den nordiska modellen
Hösten 2017 tog Jaana Ylitalo över ordförandeskapet för SUN efter Fastighets förbundsordförande Magnus Pettersson. SUN, eller Service- och tjänstebranschens Union i Norden, SUN, är en nordisk samfacklig organisation som består av fyra branscher: fastighets-, städ-, socialförsäkrings- och vakt-/säkerhetsbranschen.

I den fyraåriga verksamhetsplanen för SUN:s styrelse koncentrerar man sig fortsättningsvis på att upprätthålla och främja den nordiska modellen och därtill på att förebygga bland annat social dumpning och korttidsanställningar samt att få kontroll över digitaliseringen.

”Uttryckligen då det gäller dessa – ansvarstagande, gemensamma handlingar och att ta hand om varandra – känner vi djup samhörighet med den nordiska löntagarrörelsen. Till en sådan nordisk modell vill vi förbinda oss också i fortsättningen”, konstaterade Ylitalo avslutningsvis.

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *