Allt fler arbetstagare inom servicebranschen är tvungen att ty sig till bostadsbidrag och arbetslöshetsförmåner

Fler än var tionde av dem som besvarade Servicefacket PAM:s färska konjunkturbarometer tog emot bostadsbidrag och närapå var tionde arbetslöshetsförmåner under perioden april-juni. Det rekordstora antalet svar gjorde det möjligt att granska regionala skillnader och göra en åtskillnad angående förmännens svar inom turism- och restaurangbranschen samt inom handeln.

I konjunkturbarometern tillfrågades medlemmarna nu för tredje gången om andrahandsinkomstkällor. Enligt resultat av den färska barometern tog 9,6 procent av servicebranschernas arbetstagare emot ar-betslöshetsförmåner under perioden april-juni, medan andelen mottagare i början av året låg fortfarande vid 3,4 procent. Andelen har ökat framförallt inom turism- och restaurangbranschen samt inom fastig-hetsservice, varav över 10 procent av branschens respondenter har emottagit arbetslöshetsförmåner under de tre senaste månaderna.

En överraskande observation var att andelen mottagare av bostadsstöd i Nyland (8,3 procent) var klart lägre än landets hela medeltal (10,9 procent) bland dem som svarat. Anställda inom servicebranschen är dock tvungna att ty sig till bostadsstöd oftare i Egentliga-Tavastland (20,5 procent) och i Päijänne-Tavastland (19,2 procent).

”Det är bra att komma ihåg att det inte enbart är dem som är bosatta i huvudstadsregionen som lider av höga boendekostnader. Avsaknaden på hyresbostäder till rimligt pris har blivit ett problem även i små centren runtomkring i Finland”, påpekar PAM:s ekonomist Olli Toivanen.

Sysselsättningsläget inom servicebranscherna upplevs som stadigt

Rentav 53,1 procent av dem som gett sitt svar ser inte alls arbetslösheten som ett hot, och endast 11,7 procent uppger att arbetslösheten ökat under de tre senaste månaderna. Bland anställda inom handeln uppger 57,1 procent av respondenterna att de inte vidkänner risker som hänför sig till arbetslöshet. Det här är en den största andelen någonsin tidigare i en konjunkturbarometer.

Bedömningar om hur den egna ekonomiska situationen utvecklas är lika svagt optimistisk som i tidigare undersökningar. Utvecklingen är positiv framförallt inom turism- och restaurangbranschen, inom vilka 20,1 procent av respondenterna uppgav att de upplever sin ekonomiska situation förbättras under det kommande året, då andelen i de fem senaste undersökningarna legat under 15 procent.

Inom fastighetsservicesektorn och bevakningsbranschen är en svängning av konjunkturcykeln synlig

Inom fastighetsservicesektorn sjönk andelen respondenter som uppger att deras arbetsgivares ekono-miska situation är bättre än för tre månader sedan från 22,2 procent till 11,6 procent i jämförelse med före-gående undersökning. Till och med åtta av tio respondenter (79,5 procent) berättade att deras arbetsgi-vares ekonomiska läge har hållits oförändrad.

Samma utveckling syns även inom bevakningsbranschen, men det är svårt att göra en jämförelse av upp-gifterna på grund av små sampel i samband med tidigare undersökningar. Endast 20,6 procent av bran-schens respondenter uppger att arbetsgivarnas ekonomiska läge har förbättrats, då samma andel i förra barometern var 41,7 procent. Däremot uppgav endast 3,2 procent att arbetsgivarens ekonomiska läge försämrats.

Läs mer om resultaten i konjuktursbarometern på Servicefacket PAM:s webbplats. 

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *