Förbundet för den offentliga sektorn och välfärdsområdena JHL

JHL har mer än 200 000 medlemmar arbetar i kommunerna, hos staten, i församlingar och inom den privata välfärden. Bland dem finns proffs från flera olika branscher: från fastighetsskötsel och rengöring till vård, fostran och kraftverk. Majoriteten av medlemmarna är kvinnor, cirka en tredjedel är män.

JHL är hem för mer än 2 500 yrkesbeteckningar. Runt landet finns cirka 630 arbetsplatsföreningar. JHL:s aktiva utgör ett täckande nätverk på cirka 10 000 personer:

förtroendemän, arbetar- skyddsombud och styrelsemedlemmar samt andra personalrepresentanter.

JHL förhandlar fram mer än 100 arbets- och tjänstekollektivavtal. Vi arbetar varje dag för att arbetstagare ska behandlas rättvist och med respekt i det finska arbetslivet.

JHL är ett yrkesövergripande, jämlikt och multikulturellt fackförbund. Syftet med jämlikhetsarbetet är att alla ska bemötas lika oberoende av kön, ålder, nationalitet eller någon annan personlig omständighet.

JHL främjar sina medlemmars utkomst, välmående i arbetet och arbetarskydd samt arbetar för att utveckla en rättvis arbetsmarknad och högklassiga offentligt finansierade tjänster.

Genom sitt internationella arbete bevakar JHL ar-betstagarnas intressen i såväl Europa som i resten är världen.

JHL grundades år 2005. Förbundets styrelse består av ordföranden och 24 medlemmar. Förbundets högsta beslu-tande organ är representant-skapet, vars 120 ledamöter väljs i direkta medlemsval vart femte år. Representantskapet väljer förbundets ordförande, ledning och styrelse, beslutar om verksamhetens riktlinjer, betydande arbetsmarknads-frågor, medlemsavgiften och om förbundets ekonomi.

Läs mer här.