Kollektivavtalet inom fastighetstjänster blev till via förmedlingsbud i Finland

Servicefacket PAM:s styrelse har antagit det medlingsbud i arbetskonflikten inom fastighetstjänster som riksförlikningsmannen Minna Helle hade lagt fram. I och med detta beslut blir det inte några strejker inom fastighetsservicebranschen. Enligt det antagna medlingsbudet höjs lönerna för anställda med 3,2 procent under avtalsperioden och förverkligas inte arbetsgivarnas omfattande försämringsförslag.

Medlingsbudet för att lösa arbetskonflikten inom fastighetstjänster antogs enhälligt av PAM:s styrelse. Det antagna medlingsbudet inbegriper inte de försämringar som arbetsgivarna föreslagit under förhandlingarna och som skulle ha inneburit att närapå alla arbetstidsersättningar skulle ha slopats inom branschen, arbetstiden förlängts och bland annat arbetsgivarens arbetsledningsrätt ökat medan anställdas möjligheter att påverka kringskurits.

”Utgångsläget för kollektivavtalsförhandlingarna var ytterst svårt på grund av arbetsgivarnas agerande. Det nu antagna medlingsbudet och nya kollektivavtalet för branschen garanterar att anställda inte behöver vara rädda för att deras löner sjönk och utkomst försämrades drastiskt under avtalsperioden”, slår PAM-ordföranden Ann Selin fast.

Lönerna höjs med 1,6 procent den 1 april både år 2018 och år 2019. Kvälls-, natt- och skifttilläggen, jourersättningarna, gruppäldstens ansvarstillägg och ersättningarna till förtroendemän och arbetarskyddsfullmäktige höjs med 3,2 % den 1 april 2018.

I tillägg till löneförhöjningar kunde det rådas bot på brister i avlöningssystemet. För att skapa trygghet för anställda och rättvist ställa fast kraven i arbetet togs det fram tillvägagångssätt som arbetsplatser ska följa.

”Arbetsgivaren beslutar om hur krävande ett arbete är men nu innehåller kollektivavtalet en klar formulering om hur meningsskiljaktigheter kring avlösningssystemet ska lösas. För små arbetsplatser med färre än 10 anställda tas det dessutom fram ett särskilt avlöningssystem”, berättar Ann.

Enligt medlingsbudet ska det avtalas lokalt om en separat ersättning för städning av till exempel spyor.

”Om detta tillägg avtalas det lokalt i fortsättningen. Situationen är bättre än den tidigare då tillägget inte över huvud längre ansågs ingå i anställningsvillkoren. Nu måste vi se till att det avtalas om tillägget och att tillägget betalas överallt i framtiden”, noterar Ann.

Förbättringarna av avlöningssystemet och tillägget kan ha en total kostnadseffekt på upp till 0,3 procent.

Bestämmelserna om tid likställd med arbetad tid blir också bättre. I fortsättningen anses semester enligt semesterlagen samt sjukledighet och frånvaro på grund av att barn under 10 år plötsligt insjuknar enligt kollektivavtalet vara likställda med arbetad tid då mertids- och övertidsarbete beräknas. Söckenhelger kommer inte heller längre att vara likställda med arbetad tid.

Läs mer på PAMs webbplats.

Det nya kollektivavtalet finns att läsa i ett nöltskal här.

Add a Comment

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *